Travelo

Общи условия за ползване на сайта Travelo.bg

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Почивка БГ” ООД , ЕИК 147201993 със седалище и адресна регистрация – гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов” 44А, е дружество регистрирано в Търговския регистър и Агенция по вписванията. „Почивка БГ” ООД е и лицензиран туроператор с Удостоверение N РК-01-6216 от 04.09.2009 г. и застраховка „Отговорност на туроператора” със Сертификат № 7500170000595 с валидност 23.10.2017 - 22.10.2018 г. при "Групама застраховане" ЕАД.

Общите условия са със силата на договор между „Почивка БГ” ООД и всеки потребител заредил и ползващ платформата “travelo.bg”.

Всяко посещение на сайта “travelo.bg” от потребителя, e заявление, че е запознат с Общите условия за ползване, а всяко отмятане „Съгласен съм и приемам общите условия” или ненапускане на сайта е изрично и безусловно тяхно приемане.

1. Пояснение на използваните термини в настоящите условия

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

На регистрираните потребители се предоставя възможност за групово пазаруване чрез „travelo.bg”, като чрез тази платформа се осъществява контакта между продавачи и купувачи, за сключване на договор за закупуване на стока или услуга, чрез предоставените начини на плащане. С предварителното плащане на договорената цена за стока или услуга, договорът се счита за сключен.

„Почивка БГ” ООД е собственик на сайта “travelo.bg” и е отговорен за неговата техническа поддръжка, но не носи отговорност в следните случаи:

1. Ползвайки информационната система в сайта “travelo.bg”, потребителят е длъжен да спазва законодателството на РБ, приложимите чужди закони, както и да се придържа стриктно към настоящите Общи условия.

2. Потребителят - ползвател на сайта “travelo.bg” не може да променя и публикува материали, както и да извлича в собствена база данни и възпроизвежда рекламираните информационни материали, без изричното писмено съгласие от страна на travelo.bg

3. Приемайки настоящите Общи условия, потребителят дава съгласието си да получава електронни съобщения от travelo.bg

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. „Почивка БГ” ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. В тази връзка, той се задължава да спазва разпоредбите на този Закон и отговаря за данните и информацията, получени по повод на задължителната регистрация, предмет на настоящите Общи условия. Изключения са случаите на изискване на такава информация по разпореждане на компетентните държавни органи или съдебната власт, по законоустановения в РБ ред, както и случаите на непреодолима сила, случайно събитие и злоумишлени действия на трети лица.

2. Съгласявай се с настоящите Общи условия, потребителят дава съгласието си информацията и данните за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

3. В случай на злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или нарушени права и законни интереси на трети лица, Почивка БГ ООД няма да се придържа към ограниченията в т. 2 и има право да предостави пълна информация на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят дава изричното свое съгласие (в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Закона за защита на личните данни) информацията и личните му данни да се използват от travelo.bg във връзка със сключените договори и отчетно-счетоводните цели с рекламодателите.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЧРЕЗ САЙТА TRAVELO.BG

1. При закупуване от потребителя на дадена услуга, чрез предпочетен от него начин на плащане от изброените в сайта travelo.bg и съответната обработка на транзакциите, той получава ваучер в профила си в “travelo.bg”, най-късно до 72 часа след приключване на сделката.

2. Закупуването на ваучер става след предварителна регистрация и създаване на профил. За всички сключени договори и извършени плащания, чрез профилът на потребителят, както и действия, в следствие на ползването на сайта през неговия профил е отговорен потребителят.

3. По време на използването на профила си в “travelo.bg”, потребителят се задължава да поддържа данните в него актуални и да спазва законодателството на РБ. Задължение за него е и уведомяването на travelo.bg, за всеки случай на нерегламентирано използване на профила му.

4. При покупката на услуга потребителят сключва договор с туроператора за нея, по който договор „Почивка БГ” ООД е страна и отговоря за съдържанието и изпълнението му. Ваучерът за платената услуга се издава от туропратора „Почивка БГ” ООД.

5. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП и чл. 52, 54, 55 и 58, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка можете да се ползвате от тези права. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия, което кликване означава, че приемате същите.

6. Давате изричното си и безусловно съгласие на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате чрез нашата интернет платформа (сайт), 100% авансово.

7. Потребителят – купувач дава изричното си съгласие да получава съобщения по имейл и телефон във връзка с резервираната от него услуга без да се нарушават разпоредбите на чл. 49 от ЗЗП, на Закона за защита на личните данни и на чл. 6 от Закона за електронната търговия.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ

1. Travelo.bg предлага продукти, които са широк асортимент от туристически услуги, предоставяни от различни места за настаняване, които се представят под формата на промоционални дневни оферти. Всяка оферта е с обявено подробно описание, за всички условия по предоставянето й.

2. Всички обявени цени в Travelo.bg са крайни и са посочени в български левове.

3. Всички разходи за банкови такси, комисионни и курсови разлики възникнали при нареждането на съответното банково плащане или транзакцията с ползваната от клиента банкова карта, са за сметка на клиента. „Почивка БГ” ООД не носи отговорност за възникнали такива.

4. Защитата на личните данни на клиентите от travelo.bg е подробно дефинирана в Глава III. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Travelo.bg не съхранява номера на банкови карти.

5. В случай на отказ от страна на клиента на резервирана и вече платена туристическа услуга, Travelo.bg удържа 100% от заплатената сума.

6. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната туристическа оферта. „Почивка БГ” ООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от „Почивка БГ” ООД, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на сайта е съгласие с актуалните към момента Общи условия.

2. Спирането на достъпа до сайта “travelo.bg” по всяко време и без основателна причина е в правото на „Почивка БГ” ООД, като за това не носи отговорност.

3. С приемането на тези общи условия потребителят заявява изрично, че е съгласен да извърши авансово плащане за услугите предлагани на сайта „travelo.bg”.

4. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Travelo може да залее Вашия хотел с туристи за броени дни. Всяка наша оферта достига до десетки хиляди българи. Рекламирайте в Travelo сега!

Методи на плащане

Спечели почивка на стойност 400 лв!
 
 
На 26 март 2018г. Travelo ще подари поредната
безплатна почивка!
Условия за участие
1. Въведи име и фамилия 2. Избери къде искаш да почиваш 3. Харесай Travelo във Facebook
4. Абонирай се за новите оферти на Travelo